جلسات هیات مدیره

جلسات هیات مدیره تعاونی روز پنج شنبه یک هفته در میان از ساعت ۷ الی ۸/۳۰ صبح در دفتر جناب آقای دکتر نیکخو برگزار می گردد حضور سهامداران محترم با هماهنگی قبلی امکان پذیر است.

شماره تلفن جهت هماهنگی ۰۹۱۲۳۸۴۰۵۲۸ (علیرضا رضایی)

جلسات هیات مدیره
Scroll to top