جلسات هیات مدیره

جلسات هیات مدیره تعاونی روزهای یکشنبه یک هفته در میان از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ در کانون توحید برگزار می گردد حضور سهامداران محترم با هماهنگی قبلی امکان پذیر است.

شماره تلفن جهت هماهنگی ۰۹۱۲۳۱۴۵۰۳۲ ( مرتضی کیانپور )

جلسات هیات مدیره
اسکرول