جلسات هیات مدیره

جلسات هیات مدیره تعاونی روز پنج شنبه یک هفته در میان از ساعت ۷ الی ۸/۳۰ صبح در دفتر جناب آقای دکتر نیکخو برگزار می گردد حضور سهامداران محترم با هماهنگی قبلی امکان پذیر است.

شماره تلفن جهت هماهنگی ۰۹۱۲۳۸۴۰۵۲۸ (علیرضا رضایی)

جلسات هیات مدیره
اسکرول